Thông tin liên hệ

UBND Xã Thạch Bình - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Bình Yên - Xã Thạch Bình - Thành Phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.885.629 - Fax: 02393.885.629 

Hộp thư điện tử : xathachbinh.tpht@hatinh.gov.vn 

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO TRONG CƠ QUAN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TTHọ tênThư điện tửChức danhSố điện thoại

1

Nguyễn Huy Nam

namnh.xtb@hatinh.gov.vn

Bí thư Đ. ủy

0915980756

2

Lê Hữu Sơn

sonlh.xtb@hatinh.gov.vn

CT UBND

0914943330

3

Nguyễn Trung Kiên

kiennt.xtb@hatinh.gov.vn

CT.UBMT

0919225942

4

Trần Thị Mai

maith.xtb@hatinh.gov.vn

PBT Đảng ủy

 

5

Trần Huy Tiến

tienth.xtb@hatinh.gov.vn

PCT UBND

0944125558

6

Nguyễn trường Giang

giangnt.xtb@hatinh.gov.vn

PCT HĐND

0917003567

7

Hồ Văn Canh

canhhv.xtb@hatinh.gov.vn

CT CCB

 

8

Trần Huy Bé

beth.xtb@hatinh.gov.vn

CT HND

0912342113

9

Võ Thị Vinh

vinhvt.xtb@hatinh.gov.vn

CT HLHPN

0942425108

10

Lê Quang Trường

truonglq.xtb@hatinh.gov.vn

BT ĐTN

0915385859

11

Nguyễn Hữu Lâm

lamnh.xtb@hatinh.gov.vn

VH-XH

0914647899

12

Lê Thị Oanh

oanhlt.xtb@hatinh.gov.vn

Kê toán

0919459388

13

Trần Doãn Hồng

hongtd.xtb@hatinh.gov.vn

Kê toán

0912318372

14

Nguyễn Văn Hà

hanv.xtb@hatinh.gov.vn

Công an

0914605904

15

Nguyễn Thị Tuyết

tuyetnt.xtb@hatinh.gov.vn

Xây dựng

0912784566

16

Nguyễn Huy Quy

quynh.xtb@hatinh.gov.vn

Môi Trường

0913058459

17

Điện Xuân Mỹ

mydx.xtb@hatinh.gov.vn

VH-XH

 

18

Đặng Văn Minh

minhdv.xtb@hatinh.gov.vn

VP –TK

0943876567

19

Nguyễn Hữu Nhị

nhinh.xtb@hatinh.gov.vn

TPHT

0916735699

20

Nguyễn Thị Liễu

lieunt.xtb@hatinh.gov.vn

VP-TK

0948607262

21

Đặng Thị Hoa

hoadt.xtb@hatinh.gov.vn

VP-TK

0919767386 

22

Trần Danh Lộc

loctd.xtb@hatinh.gov.vn

Xã đội

0941098986