Di tích văn hóa

Hiện nay, toàn xã có 4 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đó là nhà thờ Nguyễn Cao Đôn; đền thờ và mộ Nguyễn Đình Quyền; nhà thờ Thám hoa Đặng Văn Kiều và nhà thờ Trần Hữu Dần.