Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên của xã Thạch Bình là 371 ha. Phía Bắc giáp xã Tượng Sơn, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, phía Đông giáp xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, phía Nam giáp xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, phía Tây giáp phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh

Dân cư

Dân số đến năm 2017 là  2.602 nhân khẩu, được chia thành 6 thôn.

Tôn giáo: Có 5 hộ tôn giáo sống tại khu vực thôn Xóm Mới và Bình Lý

Hành chính

Trước đây xã có 8 xóm: Bình Minh, Bình Lý, Bình Yên, Bình Tây, Bình Nam, Bình Đông, Bình Bắc và Xóm Mới. Hiện nay, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì xã còn 6 xóm là: Xóm Tây Bắc (Bình Tây và Bình Bắc gộp lại), Đông Nam (Bình Đông và Bình Nam gộp lại), Bình Lý, Bình Yên, Bình Minh và Xóm Mới.