Tiểu sử lãnh đạo

1. Nguyễn Huy Nam

-  Sinh năm 1974

-  Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 2006

-  Chức vụ: Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND

2.Lê Hữu Sơn

-  Sinh năm 1963

-  Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 1994

-  Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

3. Trần Đức Thiên

- Sinh năm: 1970

- Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 1989

- Chức vụ: Chủ tịch UBND

4. Trần Huy Tiến

-  Sinh năm 1972

-  Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 2001

-  Chức vụ: PCT UBND

5. Nguyễn Trường Giang

-  Sinh năm 1980

-  Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 2010

-  Chức vụ: PCT HĐND

6.Nguyễn Trung Kiên

-  Sinh năm 1979

-  Năm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội: 2007

-  Chức vụ: Chủ tịch MTTQ