SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐẢNG ỦY

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Huy Nam

Bí thư Đảng ủy

02

Lê Hữu Sơn

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

HĐND, UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Nguyễn Huy Nam

Chủ tịch HĐND

02

Nguyễn Trường Giang

Phó chủ tịch HĐND

03

Lê Hữu Sơn

Chủ tịch UBND

04

Trần Huy Tiến

Phó chủ tịch UBND

05

Nguyễn Văn Hà

Ủy viên UBND

06

Trần Danh Lộc

Ủy viên UBND

07

Đặng Văn Minh

Văn phòng  thống kê

08

Nguyễn Thị Liễu

Văn phòng  thống kê

09

Nguyễn Hữu Nhị

Tư pháp hộ tịch

10

Nguyễn Thị Tuyết

Địa chính – xây dựng

11

Nguyễn Huy Quy

Nông nghiệp – môi trường

12

Điện Xuân Mỹ

Văn hóa – xã hội

13

Nguyễn Hữu Lâm

Văn hóa – xã hội

14

Lê Thị Oanh

Kế  toán ngân sách

15

Trần Doãn Hồng

Kế  toán ngân sách

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Trần Huy Bé

Chủ tịch

02

Nguyễn Huy Sơn

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Võ Thị Vinh

Chủ tịch

02

Hồ Thị Hiền

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Hồ Văn Canh

Chủ tịch

02

Nguyễn Huy Bính

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Lê Quang Trường

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Đặng Văn Thạch

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

TT

Họ tên

Chức vụ

01

Đặng Văn Hạ

Chủ tịch

02

 Nguyễn Thị Thêm

Phó chủ tịch